LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 3/2020, de 30 de diciembre. Sección de Historia del Arte.

El passat 31/12/2020, es va publicar en el DOGV la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat. 

En ella es modifica un aspecte de la Llei 10/2010 de Funció Pública de l’Administració, especialment lesiu per a les historiadores/rs de l’art. La redacció d’aquella llei ens excloïa de manera incomprensible i injusta de l’administració cultural en l’administració pública. 

La publicació del 31/12/2020 corregeix aquella redacció, gràcies, en gran part, a les esmenes presentades per la nostra Secció d’Història de l’Art (el juliol passat) a la futura nova Llei de Funció Pública, on posàvem de manifest amb una forta solidesa argumental i jurídica, aquella exclusió i la seua necessària correcció, posant en relleu, també, les anteriors al·legacions a aquella llei que, en 2017 i 2018, va presentar el Departament d’Història de l’Art de la nostra facultat. Les nostres esmenes a la futura Llei i els nostres arguments, han sigut l’últim pilar que ha aconseguit apuntalar i forçar aquesta modificació que, per fi, ens inclou com a titulació requerida per a l’exercici de l’administració cultural. És el primer pas fins que es publique la nova Llei; un gran èxit de totes/s, del qual ens sentim molt orgulloses, i un primer pas cap al ple reconeixement del nostre exercici professional. 

Enhorabona a totes/s per aquest gran èxit conjunt!

—————————————

El pasado 31/12/2020 se publicó en el DOGV la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

 

En ella se modifica un aspecto de la Ley 10/2010 de Función Pública de l’Administració, especialmente lesivo para las historiadoras/es del arte. La redacción de aquella ley nos excluía de forma incomprensible e injusta de la administración cultural en la administración pública. 

La publicación del 31/12/2020 corrige aquella redacción, gracias, en gran parte, a las enmiendas presentadas por nuestra Sección de Historia del Arte (el pasado mes de julio) a la futura nueva Ley de Función Pública, donde poníamos de manifiesto con una fuerte solidez argumental y jurídica, aquella exclusión y su necesaria corrección, poniendo de relieve, también, las anteriores alegaciones a aquella ley que, en 2017 y 2018, presentó el Departament d’Història de l’Art de nuestra facultat. Nuestras enmiendas a la futura Ley y nuestros argumentos, han sido el último pilar que ha conseguido apuntalar y forzar esta modificación que, por fin, nos incluye como titulación requerida para el ejercicio de la administración cultural. Es el primer paso hasta que se publique la nueva Ley; un gran éxito de todas/os, del que nos sentimos muy orgullosas/os, y un primer paso hacia el pleno reconocimiento de nuestro ejercicio profesional. 

Enhorabuena a todas/os por este enorme éxito conjunto!