XXVII CERTAMEN LITERARIO DE RELATO BREVE

XXVII CERTAMEN LITERARI DE RELAT BREU

Il.lustre Colegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofía i Lletres i en Ciències de

València i Castelló (CDLVC)

Bases de la convocatòria (2024)

 

 1. El relat es pot presentar en qualsevol de les dues llengües oficials: valencià o castellà.
 2. Els participants en aquest concurs es dividiran en dues categories:

A: Col·legiats-Col·legiades del CDLVC.

B: Estudiantat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, Mòduls Formatius de Grau Mitjà i Superior.

 1. No podran optar a cap premi els autors o autores que hagen sigut premiats en els darrers tres anys.
 2. Els treballs, de temàtica lliure hauran de ser originals i inèdits, i no haver sigut premiats. Es presentaran mecanografiats en lletra Times New Roman, grandària 12, interlineat 1,5, amb el títol i la categoria a la qual opta, i amb una extensió entre 5 i 10 pàgines per a la Categoria A i entre 4 i 6 pàgines per a la Categoria B.
 3. Es presentaran per correu electrònic, de la manera següent:

A: Un arxiu que portarà per nom el títol del treball, i que contindrà el relat que es presenta.

En la primera pàgina del relat ha de constar el títol, la categoria a la que es presenta (A o B), i un pseudònim (mai el nom de l’autor o autora)

B: Un segon arxiu, que portarà per nom el pseudònim, i que contindrà les següents dades de l’autor o autora:

    •  Nom i cognoms
    • Número del DNI
    • Domicili, telèfon, e-mail
    • Número de col·legiat o col·legiada o bé el número de carnet d’estudiant.

El correu electrònic al qual s’ha d’enviar el relat és: cdlvalencia@cdlvalencia.org
En l’assumpte cal posar Concurs literari del CDL i la categoria a què es presenta (A o B).

6. PREMIS. (Tots ells amb una retenció del premi) Per a cadascuna de les categories s’estableixen els següents:

Categoria A:

 • 1r Placa acreditativa i 700 euros
 • 2n Placa acreditativa i 500 euros

Categoria B:

 •   1º Placa acreditativa i 350 euros
 •   2º Placa acreditativa i 200 euros
 •   3º  Placa acreditativa i 175 euros
 1. TERMINI. Els treballs seran enviats només al correu electrònic indicat i fins a les 00:00h de l’1 d’abril de 2024.
 1. La decisió del Jurat es farà pública en la web del Col·legi: www.cdlvalencia.org , apartat convocatòries, el dia 6 de maig.
 1. L’entrega de premis serà el 29 de maig, en la seu del Col.legi.
 2. El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló es reserva el dret de publicar els treballs premiats.

 

 

 

 

 

XXVII CERTAMEN LITERARIO DE RELATO BREVE

Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de

Valencia y Castellón (CDLVC)

Bases de la convocatoria (2024)

 

 1. El relato se puede presentar en cualquier de las dos lenguas oficiales: valenciano o castellano.
 2. Los participantes en este concurso se dividirán en dos categorías:
  A: Colegiados-Colegiadas del CDLVC.
  B: Estudiantado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, Módulos Formativos de Grado Medio y            Superior.
 3. No podrán optar a ningún premio los autores o autoras que hayan sido premiados en los últimos tres años.
 4. Los trabajos, de temática libre tendrán que ser originales e inéditos, y no haber sido premiados. Se presentarán mecanografiados en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, con el título y la categoría a la cual opta, y con una extensión entre 5 y 10 páginas para la Categoría A y entre 4 y 6 páginas para la Categoría B.
 5. Se presentarán por correo electrónico, de la manera siguiente:

A: Un archivo que llevará por nombre el título del trabajo, y que contendrá el relato que se     presenta.

En la primera página del relato tiene que constar el título, la categoría a la que se presenta (A o B), y un pseudónimo (nunca el nombre del autor o autora)

B: Un segundo archivo, que llevará por nombre el pseudónimo, y que contendrá los   siguientes   datos del autor o autora:

 •    Nombre y apellidos
  • Número del DNI
  • Domicilio, teléfono, e-mail
  • Número de colegiado-colegiada o bien el número de carné de estudiante.

El correo electrónico al cual se tiene que enviar el relato es: cdlvalencia@cdlvalencia.org

En el asunto hay que poner Concurso literario del  CDLVC  y la categoría a que se presenta (A o B).

6. PREMIOS. (Todos ellos con una retención del premio) Para cada una de las categorías se      establecen los siguientes:

a) Categoría A:

 • 1.º Placa acreditativa y 700 euros
 • 2.º Placa acreditativa y 500 euros

b) Categoría B:

• 1.º Placa acreditativa y 350 euros
• 2.º Placa acreditativa y 200 euros
• 3.º Placa acreditativa y 175 euros

7. PLAZO. Los trabajos serán enviados solo al correo electrónico indicado y hasta las 00:00h del  1 de abril de 2024.

La decisión del Jurado se hará pública en la web del Colegio: : www.cdlvalencia.org , apartado convocatorias, el día 6 de mayo.

La entrega de premios será el 29 de mayo, en la sede del Colegio.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados.