INSTRUCCIONS RELATIVES A L’AVALUACIÓ FINAL I LA PROMOCIÓ EN EP, ESO, Bachillerat, EPA I FP